News & Events
Interview Start Up - SME

“ไม่มีความรู้เรื่องบัญชีก็สามารถ ทำบัญชีได้” โดยนายกสภาวิชาชีพบัญชี..Read More

ประมวลภาพ การเสวนา “ทางออกของธุรกิจ SMEs ในยุคบัญชีเดียว”

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 สภาวิชาชีพบัญชี ร่วมกับ สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี..Read More

สภาวิชาชีพบัญชีร่วมประชุมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี ..Read More

สภาวิชาชีพบัญชีร่วมประชุมกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี นายประเสริฐ หวังรัตนปราณี อุปนายกคนที่สามและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี..Read More

สภาวิชาชีพบัญชีร่วมกับธนาคารกรุงเทพ จัดสัมมนา “SME กับบัญชีเดียว”

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 สภาวิชาชีพบัญชีร่วมกับธนาคารกรุงเทพ จัดสัมมนา “SME กับบัญชีเดียว”..Read More

สภาวิชาชีพบัญชีร่วมสัมมนาให้ความรู้ “การทำบัญชีชุดเดียว” ให้แก่ผู้ประกอบการ SME จังหวัดระนอง

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมแกรนค์เฮอริเทจคอนแวนชั่น จังหวัดระนอง นายโชตินรินทร์เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง..Read More

สภาวิชาชีพบัญชีจัด Pilot Test และอบรมการใช้งาน “Application SME สบายใจ”

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 9.30 – 16.00 น. ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกษรี ณรงค์เดช สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชีฯ) “จัดอบรมการใช้งาน Application SME สบายใจ”..Read More

สภาวิชาชีพบัญชี ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทั่วประเทศเข้าร่วมอบรมการใช้งาน “Application SME สบายใจ”

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทั่วประเทศเข้าร่วมอบรมการใช้งาน “Application SME สบายใจ” ซึ่งเป็น Application ที่สภาวิชาชีพบัญชีได้พัฒนาขึ้น..Read More

อบรมการใช้งานแอพพลิเคชั่น SME สบายใจ ให้แก่ นักเรียนชมรมวิชาชีพการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์..Read More

ภารกิจพัฒนา (TOP UP) การจัดทำบัญชีสำหรับธุรกิจชุมชน ผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์..Read More