3 เหตุผล ทำไมต้องเลือก SME สบายใจ?

มั่นใจได้มากกว่า

สร้างความมั่นใจให้ธุรกิจร้านค้าของคุณ
โดยร้านค้าสามารถเลือกผู้ทำบัญชีที่ใช่
และเหมาะสมกับธุรกิจ ที่พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำ
ดูแลธุรกิจคุณอย่างมืออาชีพ
ผ่าน Application SME สบายใจ

ครอบคลุมทุกฟังก์ชัน

จัดทำรายการซื้อ ขาย จ่าย รับ
ได้อย่างสะดวกสบายบนแอนดรอย์แทบเล็ต
(Android Tablet) ทุกฟังก์ชันการทำงาน
รวมไว้ใน Application เดียว เพียงแค่มีแท็บเล็ตเครื่องเดียว
อยู่ที่ไหน เมื่อไหร่ ก็เริ่มต้นใช้งานได้ทันที

ใช้งานง่าย

Application นี้ จะช่วยให้ธุรกิจร้านค้าของคุณ สามารถทำบัญชี
ได้สะดวกและง่ายขึ้น แม้ไม่มีทักษะความรู้ด้านบัญชี
และช่วยลดความผิดพลาดในการบันทึกบัญชี
หมดกังวลเรื่องการปิดงบ ลดขั้นตอนในการทำงาน

SME สบายใจ มีฟังก์ชั่นอะไรบ้าง?

การจัดการข้อมูลหลัก

 • การจัดการข้อมูลลูกค้า
 • การจัดการข้อมูลสินค้า (การให้บริการ/หน่วยสินค้า/กลุ่มสินค้า)
 • การจัดการข้อมูลผู้จำหน่าย

ระบบซื้อ

 • สร้างใบสั่งซื้อ ใบรับสินค้า / ใบแจ้งหนี้ซื้อ
 • จัดการรายการ การคืนสินค้า ใบคืนสินค้า / ใบลดหนี้
 • รองรับประเภทการชำระเงิน ทั้งเงินสด เงินโอน และเงินเชื่อ

ระบบขาย

 • สร้างใบสั่งขาย ใบส่งสินค้า / ใบแจ้งหนี้ขาย 
 • จัดการรายการ การคืนสินค้า ใบคืนสินค้า / ใบลดหนี้
 • รองรับประเภทการชำระเงิน ทั้งเงินสด เงินโอน และเงินเชื่อ
 • พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

ระบบจ่าย

 • บันทึกค่าใช้จ่าย รับชำระค่าสินค้าและบริการ
  - ค่าสาธารณูปโภค : ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์/ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าเช่า
  - เงินเดือนและค่าจ้าง : เงินเดือน ค่าจ้างแรงงาน/ทำของ
  - บุคคลธรรมดา / นิติบุคคล
  - ค่าใช้จ่ายในการขาย : ค่ารับรอง ค่านายหน้า ค่าโฆษณา / ค่าจัดโปรโมชั่น เงินบริจาค
  - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ : ประกันสังคม ภาษีมูลค่าเพิ่ม งวดรถ เบี้ยประกัน
 • ใบสำคัญจ่าย (เจ้าหนี้คงค้าง)
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด. 3, 53)

ระบบรับ

 • บันทึกรายรับ
 • ใบสำคัญรับ (ลูกหนี้คงค้าง)

คลังสินค้า

 • สินค้าคงเหลือ
 • สินค้าเคลื่อนไหว

ต้นทุน (เฉลี่ย)

 • ต้นทุนสินค้าคงเหลือ
 • ต้นทุนสินค้าเคลื่อนไหว

สินทรัพย์

 • ทำทะเบียนทรัพย์สิน
 • คำนวณค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง
 • บันทึกการซื้อ – ขาย สินทรัพย์

รายงาน

 • รายงานขาย – ซื้อ
 • รายงานภาษีขาย – ภาษีซื้อ
 • รายงานภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.53
 • รายงานภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3
 • งบการเงิน
  - งบกำไรขาดทุน
  - งบแสดงฐานะการเงิน

คุณสมบัติทั่วไป (Features)

 • ใช้งานง่ายกับหน้าจอระบบสัมผัส (Touch screen)
 • รองรับระบบปฏิบัติการ Android
 • รองรับธุรกิจค้าปลีก / ธุรกิจซื้อมาขายไป / ธุรกิจบริการ
 • รองรับการ เพิ่ม / ลด / แก้ไข ข้อมูลลูกค้า, สินค้า และผู้จัดจำหน่ายได้
 • จัดเก็บข้อมูลลูกค้า, สินค้า ได้อย่างเป็นระบบ ค้นหาข้อมูลง่าย
 • รองรับการสร้างผังบัญชีตามรูปแบบมาตรฐานการบัญชี
 • รองรับการซื้อ - ขาย สินค้า และบริการ
 • บันทึกรายการขาย – ซื้อ การรับคืนสินค้า
 • เก็บประวัติการใช้งานเอกสารต่างๆ การจ่ายเงิน พร้อมตรวจสอบสถานะ รับเงินลูกหนี้ / จ่ายเงินเจ้าหนี้ / ค้างจ่าย
 • รองรับการถ่ายรูปเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ แนบประกอบการทำบัญชีได้
 • บันทึกยอดยกมาของเจ้าหนี้รายตัวได้ ทั้งแบบมีภาษี และไม่มีภาษี
 • บันทึกบัญชีอัตโนมัติ ลงสมุดรายวัน ระบบจะโพสข้อมูลไปยังบัญชีแยกประเภทอัตโนมัติ
 • คำนวณและบันทึกค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
 • พิมพ์รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย แนบส่ง ภพ.30 นำส่งกรมสรรพากร
 • พิมพ์รายงานภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายได้
 • พิมพ์รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้ (ภงด.3, 53)
 • เลือกแบบฟอร์มที่จะพิมพ์ได้ ทั้งใบปะหน้า หรือใบแนบ
 • ออกงบทดลอง งบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนได้
 • รองรับการปิดงวดบัญชี ได้แบบ รายเดือน, รายไตรมาส และรายปี
 • รองรับการนำข้อมูลออก (Export) รายงานให้เป็นรูปแบบเอกสาร PDF, Excel ได้