Frequently asked questions

SME สบายใจ คืออะไร

SME สบายใจ คือ Application ที่จัดทำขึ้นโดยสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกสำหรับ การบันทึกข้อมูลบัญชีจากการทำรายการ ซื้อ / ขาย / จ่าย / รับ ได้โดยอัตโนมัติผ่านหน้าจอบนสมาร์ทโฟน (Smart Phone) และแท็บเล็ต (Tablet) ซึ่งสามารถแสดงผลรายงานการซื้อ รายงานการขาย งบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน รวมถึงภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้ นอกจากนั้นยังสามารถปิดงบการเงินได้ด้วย โดยผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านบัญชีก็สามารถใช้งานได้ง่าย การทำงานของระบบนี้จะตั้งอยู่บนคลาวน์ (Cloud) ซึ่งมีการรักษาความลับของธุรกิจได้อย่างปลอดภัยครบถ้วน

SME สบายใจ รองรับธุรกิจและร้านค้าอะไรได้บ้าง

SME สบายใจ รองรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมย่อม (SMEs) รวมถึงร้านค้าที่ยังไม่เคยเข้าระบบภาษี เช่น ร้านขายสินค้าผ่าน Online หรือร้านอาหาร Street Food ตลอดจนรวมไปถึงพ่อค้าและแม่ค้าในตลาดนัด เป็นต้น 

SME สบายใจ มีค่าบริการอย่างไรบ้าง

- สำหรับสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีสามารถใช้งาน Application ได้ฟรี! โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
- สำหรับนิติบุคคล บุคคลธรรมดา และสาธารณะชนทั่วไป ที่ไม่ใช่สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ต้องทำการสมัคร สมาชิก Application SME สบายใจ โดยสามารถสมัครได้ที่ www.smesabaijai.com/register  ค่าบริการ ................./ปี 

การสมัครใช้บริการ Application SME สบายใจ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

- สำหรับสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ไม่ต้องใช้เอกสาร ท่านสามารถลงทะเบียนเพียงใช้แค่เลขบัตรประจำตัวประชาชน โดยกรอกในเว็บไซต์ www.smesabaijai.com/register 
- สำหรับนิติบุคคล บุคคลธรรมดา และสาธารณะชนทั่วไป ที่ไม่ใช่สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี สามารถลงทะเบียน โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กรอกในเว็บไซต์ www.smesabaijai.com/register จากนั้นระบบจะนำท่านไปสู่หน้า Bill Payment เพื่อให้ท่านดาวน์โหลด เอกสารการชำระค่าบริการ เมื่อท่านชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว ท่านจึงจะสามารถเข้าใช้งาน Application SME สบายใจได้ 

 

อุปกรณ์ที่รองรับการใช้งาน Application SME สบายใจ

โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน (Smart Phone) และแท็บเล็ต (Tablet) ที่เป็นระบบปฏิบัติการ Android

Application SME สบายใจ ใช้ร่วมกับอุปกรณ์อะไรได้บ้าง

ยังไม่มีอุปกรณ์อื่น ๆ รองรับ 

การ Activate สำหรับเข้าใช้งานครั้งแรกต้องทำอย่างไรบ้าง

หลังจากลงทะเบียนเข้าใช้งานผ่าน www.smesabaijai.com สำเร็จ ให้ท่าน Download Application โดยการเข้าสู่ Google Play Store ค้นหาชื่อ “SME สบายใจ” จากนั้นให้ดาวน์โหลดติดตั้ง Application ลงบนสมาร์ทโฟน (Smart Phone) และแท็บเล็ต (Tablet) การเข้าใช้งานครั้งแรกให้ท่านกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนและหมายเลขโทรศัพท์มือถือใน Application จากนั้นให้รอ SMS ยืนยันรหัสผ่านชั่วคราว (OTP) ที่ส่งเข้าโทรศัพท์มือถือของท่าน เมื่อได้รับแล้วให้กรอกเลข OTP ทั้ง 6 หลักใน Application ก็จะสามารถใช้ Application ได้ทันที 

ทำไม? ต้องมีค่าสมาชิก SME สบายใจ

เพื่อให้ท่านมีความสัมพันธ์กับสภาวิชาชีพบัญชีฯ สามารถติดต่อกันได้อย่างเป็นระบบ เช่น การสอบถามปัญหาในการใช้งาน SME สบายใจ การสื่อสารการพัฒนาต่าง ๆ การสื่อสารความรู้ด้านบัญชี ด้านภาษีอากร ด้านการบริหารธุรกิจ การเชื่อมโยง Supply Chain ต่าง ๆ การคัดเลือกผู้ให้บริการ ทำบัญชีหรือผู้สอบบัญชี อาสาสมัคร ฯลฯ

ข้อมูลเริ่มต้นใช้งาน ต้องเตรียมอะไรบ้าง

ที่อยู่บริษัท รายการสินค้า รายชื่อผู้จำหน่าย และรายชื่อลูกค้า เป็นต้น 

ต้องกำหนดผังบัญชีของบริษัทด้วยหรือไม่

ไม่ต้องกำหนดผังบัญชีของบริษัท เนื่องจาก Application SME สบายใจ มีผังบัญชีรองรับการใช้งาน 

SME สบายใจ มีแบบฟอร์มเอกสารอะไรบ้าง

- ใบสั่งซื้อสินค้า
- ใบสั่งขายสินค้า
- ใบแจ้งหนี้
- ใบสำคัญรับ
- ใบเสร็จรับเงิน
- ใบสำคัญจ่าย
- หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ภง.ด. 3/53

การกำหนดราคาขาย สามารถตั้งราคาสินค้าได้กี่แบบ

สามารถกำหนดราคาขายได้ 1 แบบ คือ ราคาสินค้าต่อหน่วย

การให้บริการ (Support) ลูกค้าอย่างไร / ผ่านบริการช่องทางไหนบ้าง

- ช่องทาง Live Chat ในเว็บไซต์ www.smesabaijai.com เพื่อรองรับการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
- ช่องทางโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 685 2500
- ช่องทาง E-mail: smesabaijai@fap.or.th